Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (Chi nhánh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày làm việc Phí : Đồng

Lệ phí địa chính (TT2).docx
* Bên chuyển quyền là hộ gia đình, cá nhân: - Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 07 ngày làm việc; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc; - Xin ý kiến Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, nông nghiệp: 05 ngày làm việc, gửi văn bản tham gia ý kiến theo quy định; - Tại Cơ quan thuế: 05 ngày làm việc, gửi Thông báo nghĩa vụ tài chính; - Tại Văn phòng Đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường 02 ngày làm việc. * Bên chuyển quyền là tổ chức: - Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc; - Xin ý kiến Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, nông nghiệp: 05 ngày làm việc, gửi văn bản tham gia ý kiến theo quy định; - Tại Cơ quan thuế: 05 ngày làm việc, gửi Thông báo nghĩa vụ tài chính; - Tại Văn phòng Đăng ký đất đai: 06 ngày làm việc; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường 04 ngày làm việc. Thời gian trên không tính thời gian niêm yết 30 ngày tại Ủy ban nhân dân xã; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc, cụ thể: - Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc; - Tại Văn phòng Đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 25 Ngày làm việc Phí : Đồng

Lệ phí địa chính (TT2).docx
* Bên chuyển quyền là hộ gia đình, cá nhân: - Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 07 ngày làm việc; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc; - Xin ý kiến Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, nông nghiệp: 05 ngày làm việc, gửi văn bản tham gia ý kiến theo quy định; - Tại Cơ quan thuế: 05 ngày làm việc, gửi Thông báo nghĩa vụ tài chính; - Tại Văn phòng Đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường 02 ngày làm việc. * Bên chuyển quyền là tổ chức: - Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc; - Xin ý kiến Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, nông nghiệp: 05 ngày làm việc, gửi văn bản tham gia ý kiến theo quy định; - Tại Cơ quan thuế: 05 ngày làm việc, gửi Thông báo nghĩa vụ tài chính; - Tại Văn phòng Đăng ký đất đai: 06 ngày làm việc; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường 04 ngày làm việc. Thời gian trên không tính thời gian niêm yết 30 ngày tại Ủy ban nhân dân xã; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc, cụ thể: - Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc; - Tại Văn phòng Đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 1 0 Mau so 09-ĐK.doc
+ Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định; 1 0
- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nhưng không lập hợp..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 1 0 Mau so 09-ĐK.doc
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 1 0
+ Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền. 0 1
Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ khai lệ phí trước bạ: 1 0 Mau so 01. To khai le phi truoc ba nha-dat.doc
- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có) 1 0 Mau so 01.TK-SDDPNN To khai thu su dung dat phi nong nghiep (Ho gia dinh-ca nhan).doc
- Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuế (nếu có): 1 0 Mau so 03.BDS-TNDN. To khai thue thu nhap Ca nhan.doc
- Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai 1 0 Mau so 01.MGTH. Van ban de nghi mien giam.doc
- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có); 0 1
- Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có); 0 1
- Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao) hoặc Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao) hoặc Hợp đồng (hoặc các giấy tờ) thừa kế bất động sản (bản sao); Hóa đơn giá trị gia tăng đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng bất động sản (bản sao) 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan