Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Chi nhánh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 ngày làm việc, trường hợp cấp đổi đồng loạt là 50 ngày làm việc,cụ thể: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc hoặc 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi đồng loạt; - Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa: 02 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi đồng loạt; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc hoặc 10 ngày đối với trường hợp cấp đổi đồng loạt, ký Giấy chứng nhận theo thẩm quyền. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận, thời gian Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc theo quy định; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (nếu có); không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc, cụ thể như sau: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm: 05 ngày làm việc; - Tại Văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm: 03 ngày làm việc; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tăng thêm: 02 ngày làm việc. Phí :
(Có biểu đính kèm)
Biểu phí, lệ phí TT8.docx
Lệ phí :
(Có biểu đính kèm)
Biểu phí, lệ phí TT8.docx
Dịch vụ bưu chính 07 ngày làm việc, trường hợp cấp đổi đồng loạt là 50 ngày làm việc,cụ thể: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc hoặc 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi đồng loạt; - Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa: 02 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi đồng loạt; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc hoặc 10 ngày đối với trường hợp cấp đổi đồng loạt, ký Giấy chứng nhận theo thẩm quyền. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận, thời gian Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc theo quy định; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (nếu có); không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc, cụ thể như sau: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm: 05 ngày làm việc; - Tại Văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm: 03 ngày làm việc; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tăng thêm: 02 ngày làm việc. Phí :
(Có biểu đính kèm)
Biểu phí, lệ phí theo Nghị quyết 289.docx
Lệ phí :
(Có biểu đính kèm)
Biểu phí, lệ phí theo Nghị quyết 289.docx

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận: Bản chính; 1 0 Mau so 10-ĐK.doc
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 1 0
- Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan