Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (Chi nhánh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp a. Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 10 ngày làm việc. b. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 15 ngày làm việc, cụ thể như sau: - Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 10 ngày làm việc; - Tại Văn phòng Đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận, thời gian Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc theo quy định; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc, cụ thể như sau: - Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tăng thêm: 05 ngày làm việc; - Tại Văn phòng Đăng ký đất đai tăng thêm: 03 ngày làm việc; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tăng thêm: 02 ngày làm việc. Lệ phí : Đồng
(Theo biểu đính kèm)
Lệ phí địa chính (TT7).docx
Dịch vụ bưu chính a. Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 10 ngày làm việc. b. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 15 ngày làm việc, cụ thể như sau: - Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 10 ngày làm việc; - Tại Văn phòng Đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận, thời gian Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc theo quy định; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc, cụ thể như sau: - Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tăng thêm: 05 ngày làm việc; - Tại Văn phòng Đăng ký đất đai tăng thêm: 03 ngày làm việc; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tăng thêm: 02 ngày làm việc. Lệ phí : Đồng
(Theo biểu đính kèm)
Lệ phí địa chính (TT7).docx

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK; 1 0 Mau so 11-ĐK.doc
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 1 0
- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền vớiđất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân thì người sử dụng đất nộp thêm văn bản của cơquan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin về pháp nhân của tổchức đã ghi trên Giấy chứng nhận. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan