Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (Chi nhánh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí : không

Không quy định thời gian giải quyết nhưng thực tế là 15 ngày làm việc
Trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí : 0

Không quy định thời gian giải quyết nhưng thực tế là 15 ngày làm việc Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần)
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc Phí : không

Không quy định thời gian giải quyết nhưng thực tế là 15 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định: Bản chính 1 0
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan