Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Chi nhánh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 ngày làm việc, trong đó: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc; a) Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận: 05 ngày làm việc, thực hiện: - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày làm việc, thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. Ủy ban nhân dân cấp huyện: 02 ngày làm việc, đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. b) Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận: 05 ngày, cụ thể: - Tại Văn phòng đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc, trình Sở Tài nguyên và Môi trường đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc, đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận, thời gian Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc theo quy định; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc, cụ thể như sau: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm 05 ngày làm việc; * Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận:: 05 ngày làm việc; - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày làm việc; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 02 ngày làm việc. * Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận tăng thêm: 05 ngày làm việc, cụ thể: - Tại Văn phòng đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc;. - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. Lệ phí :
(Có biểu đính kèm)
Lệ phí địa chính (TT10).docx
Dịch vụ bưu chính 10 ngày làm việc, trong đó: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc; a) Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận: 05 ngày làm việc, thực hiện: - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày làm việc, thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. Ủy ban nhân dân cấp huyện: 02 ngày làm việc, đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. b) Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận: 05 ngày, cụ thể: - Tại Văn phòng đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc, trình Sở Tài nguyên và Môi trường đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc, đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận, thời gian Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc theo quy định; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc, cụ thể như sau: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm 05 ngày làm việc; * Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận:: 05 ngày làm việc; - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày làm việc; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 02 ngày làm việc. * Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận tăng thêm: 05 ngày làm việc, cụ thể: - Tại Văn phòng đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc;. - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc. Lệ phí :
(Có biểu đính kèm)
Lệ phí địa chính (TT10).docx

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 1 0
- Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: Bản chính. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan