Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Chi nhánh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí :
(Có biểu đính kèm)
Biểu phí, lệ phí TT 9.docx
Lệ phí :
(Có biểu đính kèm)
Biểu phí, lệ phí TT 9.docx
Thời gian này không tính thời gian Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và thực hiện các công việc theo quy định; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Trực tuyến 10 Ngày làm việc Phí :
(có biểu đính kèm)
Biểu phí, lệ phí TT 9.docx
Lệ phí :
(Có biểu đính kèm)
Biểu phí, lệ phí TT 9.docx
Thời gian này không tính thời gian Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và thực hiện các công việc theo quy định; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần)
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc Phí :
(Có biểu đính kèm)
Biểu phí, lệ phí TT 9.docx
Lệ phí :
(có biểu đính kèm)
Biểu phí, lệ phí TT 9.docx
Thời gian này không tính thời gian Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và thực hiện các công việc theo quy định; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 1 0
- Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: Bản chính. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan