Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Phí : Đồng
(1. Kể từ ngày Thông tư 24/2021/TT-BTC có hiệu lực đến ngày 31/12/2021 áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC, cụ thể: - Thẩm định để cấp lại: 125.000 đồng/cơ sở/lần. - Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn: 750.000 đồng/01 cơ sở/lần. 2. Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi áp dụng mức thu phí: - Thẩm định để cấp lại: 250.000 đồng/cơ sở/lần. - Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần.)
Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
Trực tuyến 05 Ngày làm việc Phí : Đồng
(1. Kể từ ngày Thông tư 24/2021/TT-BTC có hiệu lực đến ngày 31/12/2021 áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC, cụ thể: - Thẩm định để cấp lại: 125.000 đồng/cơ sở/lần. - Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn: 750.000 đồng/01 cơ sở/lần. 2. Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi áp dụng mức thu phí: - Thẩm định để cấp lại: 250.000 đồng/cơ sở/lần. - Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần.)
Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc Phí : Đồng
(1. Kể từ ngày Thông tư 24/2021/TT-BTC có hiệu lực đến ngày 31/12/2021 áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC, cụ thể: - Thẩm định để cấp lại: 125.000 đồng/cơ sở/lần. - Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn: 750.000 đồng/01 cơ sở/lần. 2. Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi áp dụng mức thu phí: - Thẩm định để cấp lại: 250.000 đồng/cơ sở/lần. - Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần.)
Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn (theo Mẫu số 01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi). 1 0 Mẫu số 01 CN.docx
- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận. 1 0
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đã được cấp, trừ trường hợp Giấy chứng nhận bị mất. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan