Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phương tiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện.
Trực tuyến 3 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phương tiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn phần)
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phương tiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện.

Thành phần hồ sơ

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký bị hư hỏng:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
đơn đề nghị đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng phương tiện theo Mẫu và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó. 1 0 Mẫu.docx
Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đăng ký:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo Mẫu trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về tính trung thực nội dung khai báo. 1 0 Mẫu.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan