Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Trực tuyến 3 Ngày làm việc Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần)
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

- Trường hợp cần chuyển đăng ký phương tiện sang cơ quan đăng ký phương tiện của địa..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Đơn đề nghị chuyển, nơi đăng ký nêu rõ nơi đăng ký mới và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó. 1 0
- Trường hợp thay đổi chủ sở hữu phương tiện:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+Đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu; 1 0 Mẫu đơn đề nghị ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI (dùng cho phương tiện đăng ký lại).docx
+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó, biên lai hoặc giấy chứng nhận đã nộp phí, lệ phí (nếu có); 1 0
+ Xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện theo quy định: Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương; 1 0
+Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 1 0
- Trường hợp thay đổi thông số kỹ thuật
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu; 1 0 Mẫu đơn đề nghị ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI (dùng cho phương tiện đăng ký lại).docx
+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó, biên lai hoặc giấy chứng nhận đã nộp phí, lệ phí (nếu có); 1 0
+ Xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 1 0
- Trường hợp thay đổi tên phương tiện:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu; 1 0 Mẫu đơn đề nghị ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI (dùng cho phương tiện đăng ký lại).docx
+ Giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó và xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan