Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 2 Ngày làm việc Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Trực tuyến 2 Ngày làm việc Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (Toàn trình)
Dịch vụ bưu chính 2 Ngày làm việc Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp. 1 0
- Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện theo Mẫu; 1 0 Mẫu đơn đề nghị xoá đăng ký PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan