Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương/ Sở An toàn thực phẩm/Ban Quản lý an toàn thực phẩm thực hiện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày làm việc Phí : 500.000 Đồng
(Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ)
Phí : 1.000.000 Đồng
(Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm)
Phí : 2.500.000 Đồng
(Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm)
Trong thời gian 25 ngày làm việc (không tính thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ)
Trực tuyến 25 Ngày làm việc Phí : 500.000 Đồng
(Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ)
Phí : 1.000.000 Đồng
(Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm)
Phí : 2.500.000 Đồng
(Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm)
Trong thời gian 25 ngày làm việc (không tính thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ). Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần)
Dịch vụ bưu chính 25 Ngày làm việc Phí : 500.000 Đồng
(Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ)
Phí : 1.000.000 Đồng
(Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm)
Phí : 2.500.000 Đồng
(Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm)
Trong thời gian 25 ngày làm việc (không tính thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01a Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 1 0 Mẫu số 01a.docx
- Bảo sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật. 0 1
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mẫu số 02a (đối với cơ sở sản xuất), Mẫu số 02b (đối với cơ sở kinh doanh) hoặc cả Mẫu số 02a và Mẫu số 02b (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều khiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 1 1 Mẫu số 02a.docx
Mẫu số 02b.docx
- Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ cơ sở xác nhận hoặc giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; 1 1
- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có xác nhận của cơ sở. 1 1
- Báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu số 04 Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 1 0 Mẫu số 04.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Công thương, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Kinh tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan