Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí : Không Đồng

Trực tuyến 10 Ngày làm việc Phí : Không Đồng

Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc Phí : Không Đồng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP). 1 0 Mau so 2.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan