Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Phí : 1.500.000 Đồng
(Phí thẩm định)
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 15 Ngày Phí : 1.500.000 Đồng

kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Địa chỉ trực tuyến: https://dịchvucong.thanhhoa.gov.vn (mức 4)
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày Phí : 1.500.000 Đồng
(Phí thẩm định)
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mẫu số 04/TP-TTTM); 1 0 MS04 TP-TTTM.docx
- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; 0 1
- Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan