Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự.
Trực tuyến 05 Ngày làm việc Địa chỉ trực tuyến :https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức 4)
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định. 1 0 TPL-05.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan