Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Trường hợp không phải xác minh
Trực tiếp 13 Ngày làm việc Trường hợp phải xác minh
Trực tuyến 05 Ngày làm việc Trường hợp không phải xác minh
Trực tuyến 13 Ngày làm việc Trường hợp phải xác minh
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc Trường hợp không phải xác minh
Dịch vụ bưu chính 13 Ngày làm việc Trường hợp phải xác minh

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
01 bản chính Bảng kê khai phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ theo Mẫu số 08 Phụ lục I kèm theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP (có Mẫu số 08 kèm theo). 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan