Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Lệ phí : 1.000.000 Đồng
(Đối với trường hợp trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh)
Lệ phí : 1.000.000 Đồng
(Đối với trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh)
Lệ phí : 1.000.000 Đồng
(Đối với trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh)
Lệ phí : 1.500.000 Đồng
(Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh)
Lệ phí : 2.000.000 Đồng
(Đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh)
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc Lệ phí : 1.000.000 Đồng
(Đối với trường hợp trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh)
Lệ phí : 1.000.000 Đồng
(Đối với trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh)
Lệ phí : 1.000.000 Đồng
(Đối với trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh)
Lệ phí : 1.500.000 Đồng
(Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh)
Lệ phí : 2.000.000 Đồng
(Đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh)
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Bản gốc Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh đã được cấp. 1 0 Mẫu 13.doc
+ Đối với trường hợp trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh: 0 0
* Quyết định về thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. 1 0
* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quan. 0 1
+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh: Hồ sơ về trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh: Phải có một trong các giấy tờ sau: 0 0
* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh; 0 1
* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh; trường hợp bản sao hợp đồng không có chứng thực hợp pháp, tổ chức có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và ký xác nhận vào bản sao. 0 1
+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh: 0 0
* Đơn đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu). 1 0 mau 9 - đơn đề nghị được làm việc chính thức.doc
* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 0 1
* Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (theo mẫu). 1 0 mau 11-lý lịch khoa học người đứng đầu.doc
* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo. 0 1
* Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ. 1 0
+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh: 0 0
Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quan. 0 1
+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh: 0 0
Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quan. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan