Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Trường hợp không cần xác minh: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai của doanh nghiệp; - Trường hợp nghi ngờ cần kiểm tra, xác minh: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai của doanh nghiệp.
Trực tuyến - Trường hợp không cần xác minh: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai của doanh nghiệp; - Trường hợp nghi ngờ cần kiểm tra, xác minh: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai của doanh nghiệp.
Dịch vụ bưu chính - Trường hợp không cần xác minh: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai của doanh nghiệp; - Trường hợp nghi ngờ cần kiểm tra, xác minh: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai của doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
01 bản chính Bảng kê khai phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ theo Mẫu số 08 Phụ lục I kèm theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP (có Mẫu số 08 kèm theo). 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan