Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày Phí : Đồng
(Không có.)
20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.
Trực tuyến 20 Ngày Phí : Đồng
(Không có.)
20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày Phí : Đồng
(Không có.)
20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 1 1 Mau bao cao hoan thanh thi cong XDCT hang muc cong trinh, cong trinh XD.doc
- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo quy đinh tại Phụ lục VIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 1 1 Mau danh muc ho so hoan thanh cong trinh.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan chuyên môn được Bộ, cơ quan ngang Bộ giao
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan