Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 62 Ngày làm việc Tối đa 07 ngày làm việc/tờ hoặc miếng cần giám định. Trường hợp vượt quá 20 tờ hoặc miếng/1 bộ hồ sơ, tối đa 62 ngày/1 bộ hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Giấy đề nghị giám định tiền giả, tiền nghi giả theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 87/2023/NĐ-CP; 1 0
+ Hiện vật là tiền giả, tiền nghi giả cần giám định 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan