Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Trực tuyến 07 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 07 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định. - Văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. - Chứng từ rút tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ (nếu có). 1 0 Mau 07.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan