Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày Phí : Đồng
(20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp)
20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
Trực tuyến 20 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định của Bộ Tài chính)
20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định của Bộ Tài chính)
20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng theo Mẫu số 8 Phụ lục số III Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. 1 1 Don de nghi dieu chinh GPHDXD.docx
- Bản sao Giấy phép hoạt động xây dựng đã được cấp. 1 1
- Bản sao các văn bản chứng minh cho nội dung điều chỉnh (nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam). 1 1
- Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư (thầu chính trường hợp nhà thầu đề nghị điều chỉnh là thầu phụ) 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Xây dựng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan