Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc - Đối với trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Trực tiếp 10 Ngày - Đối với trường hợp thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 03 Ngày làm việc - Đối với trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn
Trực tuyến 10 Ngày - Đối với trường hợp thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 03 Ngày làm việc - Đối với trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày - Đối với trường hợp thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

- Đối với Trường hợp 1:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 1 0 Mẫu A.I.11.h.docx
- Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. 1 0
- Đối với Trường hợp 2:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 1 0 Mẫu A.I.11.h.docx
+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; 1 0
+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức; 1 0
+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có). 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan