Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. (UBND phường, xã)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 ngày làm việc. Phí : Không có.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường, xã
Trực tuyến 15 ngày làm việc. Phí : Không có.

Nộp hồ sơ trực tuyến trên trang dichvucong.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 15 ngày làm việc. Phí : Không có.

Nộp hồ sơ qua bưu chính công ích về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường, xã.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1. Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 6.1 kèm theo dưới đây. 1 0 Mau van ban de nghi cho y kien_Phu luc 6.1.doc
2. Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan