Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày 1. Nộp hồ sơ: NLĐ và đơn vị SDLĐ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH bằng một trong các hình thức sau: a) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH; b) Thông qua dịch vụ bưu chính; c) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN. 2. Đóng tiền theo quy định 3. Nhận kết quả giải quyết: theo hình thức đã đăng ký.
Trực tuyến 10 Ngày 1. Nộp hồ sơ: NLĐ và đơn vị SDLĐ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH bằng một trong các hình thức sau: a) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH; b) Thông qua dịch vụ bưu chính; c) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN. 2. Đóng tiền theo quy định 3. Nhận kết quả giải quyết: theo hình thức đã đăng ký.
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày 1. Nộp hồ sơ: NLĐ và đơn vị SDLĐ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH bằng một trong các hình thức sau: a) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH; b) Thông qua dịch vụ bưu chính; c) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN. 2. Đóng tiền theo quy định 3. Nhận kết quả giải quyết: theo hình thức đã đăng ký.

Thành phần hồ sơ

1. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia lần đầu hoặc có mã số BHXH nhưng chưa đủ thông tin 1 0 Mẫu TK1-TS.docx
Trường hợp NLĐ được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định số 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1 0
2. Đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia lần đầu hoặc có mã số BHXH nhưng chưa đủ thông tin 1 0 Mẫu TK1-TS.docx
Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc Hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng 1 0
3. Đối với người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia lần đầu hoặc có mã số BHXH nhưng chưa đủ thông tin. 1 0 Mẫu TK1-TS.docx
4. NLĐ và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia có mã số BHXH nhưng chưa đủ thông tin 1 0 Mẫu TK1-TS.docx
Sổ BHXH của NLĐ 1 0
5. Đối với NLĐ có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) 1 0 Mẫu TK1-TS.docx
Các sổ BHXH 1 0
6. Đối với đơn vị SDLĐ
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) 1 0 Mẫu TK3-TS.docx
b) Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT) 1 0 Mẫu D02-LT.docx
c) Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến điều chỉnh thông tin của đơn vị (nếu có) 0 1
d) Hồ sơ của NLĐ 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan