Thủ tục chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 14 Ngày làm việc 14 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 14 Ngày 14 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 14 Ngày làm việc 14 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản của ngân hàng thương mại đề nghị chấm dứt hoạt động phòng giao dịch trong đó nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động 1 0
Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của ngân hàng thương mại về việc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch. 1 0
+ Phương án giải quyết các tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan khác của phòng giao dịch dự kiến chấm dứt hoạt động. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan