Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí : 2.000.000 Đồng
(hồ sơ)
VanBanGoc_220-2016-TT-BTC.pdf
Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc Phí : 2.000.000 Đồng
(hồ sơ)
Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài 0 1
Giấy tờ chứng minh về trụ sở 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan