Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến 05 Ngày làm việc Phí : 3.500.000 Đồng
(Phí thẩm định đối với vùng an toàn dịch bệnh động vật)
Biểu phí.doc
Kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc Phí : 3.500.000 Đồng
(Phí thẩm định đối với vùng an toàn dịch bệnh động vật)
Biểu phí.doc
Kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Phí : 3.500.000 Đồng
(Phí thẩm định đối với vùng an toàn dịch bệnh động vật)
Biểu phí.doc
Kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Thành phần hồ sơ

I. Đối với vùng có Giấy chứng nhận hết hiệu lực hoặc cơ sở có Giấy chứng nhận vẫn còn..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1. Văn bản đề nghị theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT. 1 0 Phụ lục II.docx
II. Đối với vùng đã thực hiện các biện pháp khắc phục sai lỗi và thực hiện các biện pháp..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1. Văn bản đề nghị theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT; 1 0 Phụ lục II.docx
2. Báo cáo khắc phục sai lỗi. 1 0
III. Đối với vùng đã xử lý dịch bệnh và thực hiện giám sát dịch bệnh theo quy định:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
2. Báo cáo xử lý dịch bệnh và kết quả giám sát dịch bệnh. 1 0
1. Văn bản đề nghị theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT; 1 0 Phụ lục II.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan