Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Trực tuyến 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị sử dụng giống cây trồng theo quy định tại Mẫu số 16 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ; 1 0 Mẫu số 16-Đơn đề nghị cho phép sử dụng giống cây trồng.docx
- Tài liệu chứng minh đề nghị khai thác, sử dụng giống cây trồng là có căn cứ xác đáng. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Các cơ quan, tổ chức liên quan
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan