Giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Tối đa không quá 30 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định giải thể công ty thành lập Hội đồng giải thể để thẩm định đề nghị giải thể doanh nghiệp. Phí : 0 Đồng
(Không có)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Trực tuyến Tối đa không quá 30 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định giải thể công ty thành lập Hội đồng giải thể để thẩm định đề nghị giải thể doanh nghiệp. Phí : 0 Đồng
(Không có)
Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử e-office
Dịch vụ bưu chính Tối đa không quá 30 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định giải thể công ty thành lập Hội đồng giải thể để thẩm định đề nghị giải thể doanh nghiệp. Phí : 0 Đồng
(Không có)
Qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị giải thể doanh nghiệp 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Người quyết định thành lập doanh nghiệp là người quyết định giải thể doanh nghiệp.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan