Thủ tục cho phép mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị chấp thuận mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa (theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2001/TT-NHNN). 1 0 Phu luc 01_ Thong tu 07_2001_TT-NHNN.doc
Giấy phép vào các tỉnh trong nội địa do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trường hợp nộp bản sao thì phải mang bản gốc để đối chiếu). 0 1
Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan