Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc - Đối với trường hợp đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. - Đối với trường hợp không phải là đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ: 45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc - Đối với trường hợp đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. - Đối với trường hợp không phải là đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ: 45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Đối với trường hợp không phải là đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ. 1 0 Phụ lục 1 - GĐN(1).doc
Các tài liệu khác (nếu có) liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ (giải thưởng về khoa học và công nghệ, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, quyết định giao nhiệm vụ,…) 1 0 Phụ lục 3a - BCKHXHNV.doc
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 1 0 Mẫu C3.1-BCKQ - 1.docx
Đối với trường hợp đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ 1 0 Phụ lục 1 - GĐN(1).doc
Bản sao của Bằng khen, Giấy khen, Văn bản cho phép áp dụng của cơ quan có thẩm quyền 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan