Thủ tục sáp nhập, hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 60 Ngày Lệ phí : 100.000 Đồng

Trực tiếp tại trụ sở/ 60 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo do Ban kiểm soát đặc biệt trình.
Dịch vụ bưu chính 60 Ngày Lệ phí : 100.000 Đồng

Qua bưu điện/ 60 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo do Ban kiểm soát đặc biệt trình.

Thành phần hồ sơ

Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp bao gồm các nội..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Tên phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp và quy trình thực hiện phương án; 1 0
b) Thông tin về quỹ tín dụng nhân dân bị sáp nhập, nhận sáp nhập, bị hợp nhất, bao gồm nội dung chứng minh năng lực, điều kiện theo quy định của pháp luật; 1 0
c) Phương án cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành, bao gồm cả việc tích hợp, chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin; 1 0
d) Phương án hoạt động kinh doanh trong thời gian 03 năm sau sáp nhập, hợp nhất, bao gồm cả dự kiến các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định; 1 0
đ) Phương án xử lý khoản vay đặc biệt đã vay, bao gồm cả khoản vay đặc biệt được chuyển từ khoản vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước; 1 0
e) Biện pháp hỗ trợ theo quy định cần áp dụng; 1 0
g) Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan