Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Trực tuyến 3 Ngày làm việc Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa theo mẫu. 1 0 Mẫu34.doc
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan