Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường 3 0 Phụ lục 5.doc
Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan