Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản thông báo tổ chức bán lẻ thuốc lưu động theo Mẫu số 23 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 1 0 ND54_Mau 23_Phu luc I.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Y tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan