Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng
(50.000.đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).)
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ

+ Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; 0 1
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 0 1
- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-18 - Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); 1 0 II-18.docx
+ Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các TTHC..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); 1 0 II-18.docx
- Mẫu đơn tương ứng với từng trường hợp đăng ký thay đổi nêu tại các thủ tục hành chính số 6 đến số 18 trên đây. 1 0
+ Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 0 1
- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); 1 0 II-18.docx
Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc 0 1
2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan