Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lệ phí : 50000 Đồng
(- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm trực tiếp nộp hồ sơ (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).)
Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Trực tuyến 3 Ngày làm việc Lệ phí : Đồng
(Miễn phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 130/2017/TT-BTC).)
hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Nghị quyết tách công ty 1 0
Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty 0 1
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách; 0 1
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần của công ty được tách. 1 0
- Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); 1 0 I-4.docx
- Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) (nếu có); 1 0 I-7.docx
- Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); 1 0 I-8.docx
- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). 1 0 I-10.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan