Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Đối với dự án nhóm A: Tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Đối với dự án nhóm B: Tối đa 30 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lệ phí : 0 Đồng
(Không có)
- Trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; bằng văn bản.

Thành phần hồ sơ

(2) Quyết định chủ trương đầu tư:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; 1 0
- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 1 0
- Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 1 0 Phu luc II_ TT 09.docx
- Báo cáo thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo pháp luật về đầu tư công đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công làm phần phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP; 1 0
- Văn bản có ý kiến của cơ quan tài chính theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước đối với dự án sử dụng nguồn chi thường xuyên hoặc nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công làm vốn thanh toán cho nhà đầu tư. 1 0
Hồ sơ đề xuất dự án do nhà đầu tư chuẩn bị gồm các thành phần hồ sơ tại mục (1); hồ sơ..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
(1) Hồ sơ đề xuất dự án nhà đầu tư: 1 0
- Văn bản đề xuất thực hiện dự án, bao gồm cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận; 1 0
- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 1 0
- Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; 1 0
- Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có). 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan