Thủ tục đăng ký sáng chế

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Theo quy định Phí :
(Phí thẩm định nội dung. 80% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Phí :
(Phí thẩm định hình thức.20% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Phí : 10000 Đồng
(Phí công bố thông tin từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi.10.000 đồng/trang)
Phí : 40000 Đồng
(Bản mô tả có trên 6 trang, từ trang thứ 7 trở đi phải nộp thêm 40.000 đồng/trang)
Phí : 100000 Đồng
(Phí phân loại quốc tế về sáng chế. 100.000 đồng/phân nhóm)
Phí : 120000 Đồng
(Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ)
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố đơn. 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình))
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ. 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình))
Phí : 600000 Đồng
(Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. 600.000 đồng (mỗi đơn/yêu cầu))
Phí : 600000 Đồng
(Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định. 600.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Phí : 900000 Đồng
(Phí thẩm định. 900.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Lệ phí : 120000 Đồng
(Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ (từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 yêu cầu bảo hộ độc lập))
Lệ phí : 150000 Đồng
(Lệ phí nộp đơn (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. * Thời hạn giải quyết: Thẩm định hình thức: trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn; - Công bố đơn: trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn; - Thẩm định nội dung: không quá 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn. - Cấp văn bằng bảo hộ: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí[1] - Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp: 60 ngày kể từ ngày ra quyết định.
Dịch vụ bưu chính Theo quy định Phí : 600000 Đồng
(Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định. 600.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Phí : 900000 Đồng
(Phí thẩm định. 900.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Lệ phí : 120000 Đồng
(Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ (từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 yêu cầu bảo hộ độc lập))
Lệ phí : 150000 Đồng
(Lệ phí nộp đơn (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Phí : 600000 Đồng
(Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. 600.000 đồng (mỗi đơn/yêu cầu))
Phí :
(Phí thẩm định nội dung. 80% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Phí :
(Phí thẩm định hình thức.20% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))
Phí : 10000 Đồng
(Phí công bố thông tin từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi.10.000 đồng/trang)
Phí : 40000 Đồng
(Bản mô tả có trên 6 trang, từ trang thứ 7 trở đi phải nộp thêm 40.000 đồng/trang)
Phí : 100000 Đồng
(Phí phân loại quốc tế về sáng chế. 100.000 đồng/phân nhóm)
Phí : 120000 Đồng
(Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ)
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố đơn. 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình))
Phí : 120000 Đồng
(Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ. 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình))
* Cách thức thực hiện: Nộp qua bưu điện. * Thời hạn giải quyết: Thẩm định hình thức: trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn; - Công bố đơn: trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn; - Thẩm định nội dung: không quá 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn. - Cấp văn bằng bảo hộ: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí[1] - Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp: 60 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ sáng chế (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có); 2 0 B.03 yêu cầu thẩm định nội dung SC.doc
Bản tóm tắt sáng chế (02 bản) 2 0
Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác 1 0
Tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (bản sao đơn (các đơn) đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn, trừ đơn PCT) 1 0
Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ) 0 1
Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện) 1 0
Tờ khai đăng ký sáng chế (Lưu ý: tại mục “Phân loại sáng chế quốc tế” trong Tờ khai, nếu người nộp đơn không tự phân nhóm, phân loại hoặc phân nhóm, phân loại không chính xác thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân nhóm, phân loại theo quy định.) 2 0 A.01 đăng ký SC.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan