Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày Nộp trực tiếp
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày Nộp qua bưu chính

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bảng kê (kèm theo bản sao) hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ký kết với tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. 1 0 Bang ke BHNN 06.docx
- Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. 1 0 De nghị chi tra phi bao hiem.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan