Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Phí : 30.000 Đồng
(30.000 đồng/lần/người.)
- 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra).
Trực tuyến 03 Ngày làm việc Phí : 30.000 Đồng
(30.000 đồng/lần/người.)
- 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra).
Dịch vụ bưu chính 03 Ngày làm việc Phí : 30.000 Đồng
(30.000 đồng/lần/người.)
- 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra).

Thành phần hồ sơ

- Đối với cá nhân
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNTngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 1 0 Phụ lục 4 - Mẫu số 01a.docx
+ Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân. 0 1
+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 0 0
- Đối với hộ gia đình:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNTngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 1 0 Phụ lục 4 - Mẫu số 01a.docx
+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNTngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 1 0 Phụ lục 4-Mẫu số 01b.docx
+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hộ gia đình; 0 1
+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan