Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B; - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại. Phí : 350.000 Đồng
(Phí Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm)
Phí : 700.000 Đồng
(Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản)
- Hồ sơ có thể nộp bằng một trong các cách sau: trực tiếp; qua đường bưu chính; qua Fax; Email; mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính).
Trực tuyến - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B; - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại. Phí : 350.000 Đồng
(Phí Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm)
Phí : 700.000 Đồng
(Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản)
- Hồ sơ có thể nộp bằng một trong các cách sau: trực tiếp; qua đường bưu chính; qua Fax; Email; mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính). - Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn
Dịch vụ bưu chính - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B; - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại. Phí : 350.000 Đồng
(Phí Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm)
Phí : 700.000 Đồng
(Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản)
- Hồ sơ có thể nộp bằng một trong các cách sau: trực tiếp; qua đường bưu chính; qua Fax; Email; mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính).

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 1 0 Mẫu đơn đề nghị cấp GCN.docx
- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 1 0 BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan