Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm).

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Hồ sơ có thể nộp bằng một trong các cách sau: trực tiếp; qua đường bưu chính; qua Fax, Email, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính).
Trực tuyến 05 Ngày làm việc - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Hồ sơ có thể nộp bằng một trong các cách sau: trực tiếp; qua đường bưu chính; qua Fax, Email, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính). - Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Hồ sơ có thể nộp bằng một trong các cách sau: trực tiếp; qua đường bưu chính; qua Fax, Email, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính).

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 1 0 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan