Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giao lại đất, cho thuê đất

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Lệ phí :
(- Lệ phí địa chính: + Cấp mới Giấy chứng nhận bao gồm cả đất và tài sản trên đất: 100.000 đồng/GCN đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn; 50.000 đồng/GCN đối với các địa bàn còn lại. + Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất): 40.000 đồng/GCN đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn; 15.000 đồng/GCN đối với các địa bàn còn lại.)
Lệ phí :
(- Lệ phí Trích lục bản đồ địa chính: + Tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã; thị trấn: 15.000 đồng. + Các địa bàn còn lại: 7.000 đồng.)
Lệ phí :
(- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.)
Lệ phí :
(- Trường hợp phải trích đo địa chính: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có mẫu): 01 bản chính 1 0 mẫu 04a.docx
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư: 01 bản sao chứng thực. 0 1
- Quyết định giao lại đất, quyết định cho thuê đất của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; kèm theo Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đất: 01 bản chính. 1 0
- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính của cơ quan cấp có thẩm quyền đối với trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất, được thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: 01 bản chính. 1 0
- Trích lục hoặc Trích đo bản đồ địa chính khu đất: 01 bản chính. 1 0
- Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì phải có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu công trình theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2013; kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chủ đầu tư đã được cấp (nếu có). 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan