Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Lệ phí :
(- Lệ phí địa chính: + Cấp mới Giấy chứng nhận bao gồm cả đất và tài sản trên đất: 100.000 đồng/GCN đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn; 50.000 đồng/GCN đối với các địa bàn còn lại. + Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất): 40.000 đồng/GCN đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn; 15.000đồng/GCN đối với các địa bàn còn lại. + Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 28.000 đồng/GCN đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn; 14.000 đồng/GCN đối với các địa bàn còn lại.)
Lệ phí :
(- Lệ phí Trích lục bản đồ địa chính: + Tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã; thị trấn: 15.000 đồng. + Các địa bàn còn lại: 7.000 đồng.)
Lệ phí :
(- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.)
Lệ phí :
(- Trường hợp phải trích đo địa chính: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có mẫu): 01 bản chính. 1 0 mẫu 04a.docx
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư: 01 bản sao chứng thực; 0 1
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng: bản gốc; 1 0
- Hợp đồng cho thuê lại đất giữa Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng và Chủ đầu tư thuê lại đất: 01 bản chính 1 0
- Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính giữa các bên trong quá trình cho thuê đất: Bản sao chứng thực 0 1
- Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì phải có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu công trình theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2013; kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất đối với trường hợp chủ đầu tư đã được cấp (nếu có). 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan