Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 12 Ngày làm việc Phí :
(a. Phí thẩm định hồ sơ: + Khu vực các phường thuộc thành phố, thị xã và thị trấn: 400.000 đồng. + Khu vực khác của thành phố, thị xã: 200.000 đồng. + Khu vực còn lại: 100.000 đồng.)
Lệ phí :
(b. Lệ phí: - Cấp mới giấy chứng nhận bao gồm cả đất và tài sản trên đất: + Tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã; thị trấn: 100.000 đồng. + Các địa bàn còn lại: 50.000 đồng. - Cấp giấy giấy chứng nhận chỉ có quyền sở hữu tài sản trên đất: 0 đồng. - Chứng nhận tài sản trên đất lần đầu: 0 đồng. - Cấp mới giấy chứng nhận quyền chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất). + Tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã; thị trấn: 40.000 đồng. + Các địa bàn còn lại: 15.000 đồng. - Trích lục bản đồ địa chính: + Tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã; thị trấn: 15.000 đồng. + Các địa bàn còn lại: 7.000 đồng.)
Lệ phí :
(- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.)
- Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất là 07 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao đất tại thực địa: 05 ngày làm việc, kể từ ngày người sử dụng đất nộp đủ các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Thành phần hồ sơ

3.1. Hồ sơ xin giao đất, thuê đất:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn xin giao đất, cho thuê đất: bản chính 3 0 Mẫu đất đai.docx
- Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất: bản chính. 3 0
3.2. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính.
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính). Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (bản chính, nếu có). 3 0
- Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có). 3 0
-Trường hợp có các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp: + Đối với Khoản được trừ là tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được khấu trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính). Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật tại thời Điểm chuyển nhượng (bản sao). Chứng từ thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất (bản sao). + Đối với Khoản được trừ là tiền đã tự nguyện ứng trước để thực hiện giải phóng mặt bằng. Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính). Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao). Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao). + Đối với Khoản được trừ là tiền mà người sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nước để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hoặc được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu người sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bản sao). Chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản sao). 0 3

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Tài nguyên Môi trường
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan