Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ. Lệ phí : Đồng
(Không có)
Trực tiếp

Thành phần hồ sơ

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thì..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
(1) Giấy thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác; 1 0 Mau I.03 NĐ 77.docx
(2) Văn bản ủy quyền của một trăm phần trăm (100 %) tổng số thành viên tổ hợp tác; 1 0
(3) Biên bản cuộc họp thành viên tổ hợp tác về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. 1 0
- Trường hợp tổ trưởng tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
(1) Giấy thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác; 1 0 Mau I.03 NĐ 77.docx
(2) Biên bản cuộc họp tổ hợp tác về việc bầu tổ trưởng; 1 0
(3) Biên bản cuộc họp thành viên tổ hợp tác về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan