Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quá 30 ngày đối với mỗi bước: Phí : 0 Đồng

Không quá 30 ngày đối với mỗi bước: Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban quản lý dự án, Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của cơ quan chủ quản dự án, Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,
Trực tuyến không quá 30 ngày mỗi bước Phí : 0 Đồng

Không quá 30 ngày đối với mỗi bước: Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban quản lý dự án, Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của cơ quan chủ quản dự án, Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình)
Dịch vụ bưu chính Không quá 30 ngày đối với mỗi bước: Phí : 0 Đồng

Không quá 30 ngày đối với mỗi bước: Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban quản lý dự án, Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của cơ quan chủ quản dự án, Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan chủ quản dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý): 01 bản chính; 1 0
- Báo cáo của Ban quản lý dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý- Mẫu số 07/TSC-TSDA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP): 01 bản sao; 0 1 Mẫu số 07.docx
Biên bản kiểm kê tài sản: 01 bản sao; 0 1
- Văn kiện dự án: 01 bản sao; 0 1
- Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc xử lý tài sản: 01 bản sao. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Tài chính Kế hoạch
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan