Thủ tục công nhận danh hiệu Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Việc bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu” tại đơn vị hoàn thành trong tháng 12 hàng năm. - Vào tháng 4 của năm tiếp theo, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh họp xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công nhận danh hiệu “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu”.
Dịch vụ bưu chính - Việc bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu” tại đơn vị hoàn thành trong tháng 12 hàng năm. - Vào tháng 4 của năm tiếp theo, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh họp xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công nhận danh hiệu “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu”.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ trình và Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, phường, thị trấn (Các cuộc họp phải đảm bảo từ 70% trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhất trí đề nghị); 1 0
- Báo cáo thành tích xã, phường, thị trấn. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Nội vụ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan