Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp + Thời gian thẩm định 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian để hoàn chỉnh báo cáo sau khi thẩm định không tính vào thời gian thẩm định) + Thời hạn phê duyệt hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thành phần hồ sơ

a.1. Hồ sơ nộp thẩm định như sau:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại phụ lục 2.1, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của BTNMT; 1 0
Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng, thành viên hội đồng nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc, nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của BTNMT; 7 0
Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác 1 0
a.2. Hồ sơ nộp để phê duyệt:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung 1 0
Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa) với số lượng 05 quyển, kèm theo một (01) đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục). ( Điều 6, Điều 9 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của BTNMT: Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động Môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban quản lý khu kinh tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan