Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Thời gian thẩm định và xác nhận: a) Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc đối với trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng; b) Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại phụ lục 3.1; 1 0
- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt; 0 1
- Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại phụ lục 3.2 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra; (Quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015) * Trường hợp dự án có nhiều phân kỳ đầu tư hoặc có các hạng mục độc lập, chủ dự án được lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án với điều kiện đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng hạng mục độc lập của dự án. 7 0
- Dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 hoặc Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 nhưng không thuộc danh mục quy định tại cột 4 phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, chủ dự án được miễn trừ trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. (Theo quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 12 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/22015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban quản lý khu kinh tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan